مشاهده فهرست

  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 30 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 30 سانتیمتری استان  كرمانشاه وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 30 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان  كرمانشاه وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  كرمانشاه وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق صفر سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق صفر سانتیمتری استان  كرمانشاه وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق صفر سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 200 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 200 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 200 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 100 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 100 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 100 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 60 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 60 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 60 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 30 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 30 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 30 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 15 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كرمانشاه


  نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  كرمانشاه نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كرمانشاه  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر