مشاهده فهرست

  تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه – 19 ص وورد


  تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه – 19 ص وورد تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه – 19 ص وورد تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه – 19 ص وورد تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه – 19 ص وورد چكيده حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 2 سال و براي دختر تا 7 سال شايسته تر است. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به ه …

  تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد


  تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران – 18 ص وورد چکیده : اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع …

  تحقیق اِكْراه‌ – 15 ص وورد


  تحقیق اِكْراه‌ – 15 ص وورد تحقیق اِكْراه‌ – 15 ص وورد تحقیق اِكْراه‌ – 15 ص وورد تحقیق اِكْراه‌ – 15 ص وورد اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌ . اكراه‌ در لغت‌ وادار كردن‌ قهري‌ كسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نك: فيومى‌، ذيل‌ كره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نيز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعريف‌ جرجانى‌، اكراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امري‌ است‌ كه‌ برپاية طبع‌ يا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندي‌، براي‌ رفع‌ ضرري‌ شديدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌كند (نك: ص‌ 27). مبحث‌ اكراه‌ با تقيه‌ (ه م&zwnj …

  تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران – 40 ص وورد


  تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران – 40 ص وورد تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران – 40 ص وورد تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران – 40 ص وورد تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران – 40 ص وورد مقدمه: تحقيق حاضر سعي دارد كه در 2 بعد جداگانه برخي از علل مهاجرت نيروي كار در ايران را مورد بررسي قرار دهد. اگر بخواهيم عوامل اصلي مهاجرت را بطور كلي مورد تقسيم‌بندي قرار دهيم مي‌توانيم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانيم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) مي‌نامند كه شامل غيراقتصادي شدن فعاليتهاي كشاورزي، توزيع ناعادلانه زمين، رشد جمعيت و ثابت ماندن بازده توليد در بخش كشاورزي است. گروه دوم به عوامل كششي يا جذب(Pull  Factors) موسومند كه شامل دوگانگي منطقه‌اي و نخصيص بيشتر منابع در بخشهاي شهري(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگي در مناطق شهري است. به منظور تجزيه وتحليل تأثير اين 2 دسته از عوامل از شاخصهاي درآمدهاي انتظاري در شهر از مدل هريس- تودارو استفاده مي& …

  تحقیق جعل عنوان نمايندگي بيمه – 85 ص وورد


  تحقیق جعل عنوان نمايندگي بيمه – 85 ص وورد تحقیق جعل عنوان نمايندگي بيمه – 85 ص وورد تحقیق جعل عنوان نمايندگي بيمه – 85 ص وورد تحقیق جعل عنوان نمايندگي بيمه – 85 ص وورد به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه مي‌گردد.   بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد. بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينه‌هاي ناش …

  تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران – 39 ص وورد


  تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران – 39 ص وورد تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران – 39 ص وورد تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران – 39 ص وورد تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران – 39 ص وورد فهرست مطالب مقدمه   فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق   فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق   فصل سوم: سياست‌هاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق   فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها   فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق   نتيجه‌گيري   مقدمه: يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مي‌يابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود …

  تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری – 50 ص وورد


  تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری – 50 ص وورد تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری – 50 ص وورد تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری – 50 ص وورد تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری – 50 ص وورد در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت. علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از …

  تحقیق احسان در فقه و حقوق – 35ص وورد


  تحقیق احسان در فقه و حقوق – 12 ص وورد تحقیق احسان در فقه و حقوق – 12 ص وورد تحقیق احسان در فقه و حقوق – 12 ص وورد تحقیق احسان در فقه و حقوق – 12 ص وورد «احسان» یعنی نیکی کردن که مقابل «اسائه» یعنی بدی کردن است، «احسان» در فقه اسلامی بیشتر در مورد اموال و اعمال به کار می رود، به این معنا که: هر کسی که مال دیگری را با رضایت او گرفته یا عملی برای او پذیرفته، به عنوان امانت یا عاریه یا ودیعه یا اجاره یا وکالت یا مضاربه یا…، چنین کسی طبعا امین می باشد و رعایت لازم را می نماید، از این رو نیکوکار به شمار می آید و درباره او گفته می شود: «ما علی المحسنین من سبیل = به نیکوکاران اعتراضی نیست» یعنی آن چه به دست گرفته اند اگر مثلا تلف شد یا معیوب گشت ضامن نیستند مگر اینکه تقصیرشان ثابت گردد، ضامن نبودن چنین کسانی امری است عقلانی، لذا دلیل های شرعی آن در واقع امضای همین امر عقلانی است نه این که تعبدی است. یکی از مصادیق قاعده احسان که در فقه و حقوق یکسان می باشد اداره فضولی مال غیر می باشد. اداره فضولی مال غیر، عبارت است از، عملیاتی که شخص، با حسن …

  تحقیق بیکاری – 18 ص وورد


  تحقیق بیکاری – 18 ص وورد تحقیق بیکاری – 18 ص وورد تحقیق بیکاری – 18 ص وورد تحقیق بیکاری – 18 ص وورد مقدمه : اين حالت وظيفه اقتصادي دولت ايجاد مي كند براي از بين بردن بيكاري جامعه و ايجاري تعادل در اقتصاد كلان نقش فعالي ايفا كند بنابراين دولت مي تواند با افزايش مخارج سرمايه گذاري افزايش توليد و اشتغال از ميزان بيكاري بكاهد اگر چه ممكن است در نتيجه اتخاذ چنين سياستي به علت افزايش مخارج بودجه دولت با كسري (عدم تعادل) مواجه شود. بودجه و كسري بودجه دولت: دخل و خرج در اقتصاد اهميت دارد و در اقتصاد كلان هم دخل و خرج از اهيمت خاصي برخوردار است براي آنكه به بررسي بودجه بپردازيم مي بايست مخارج دولت و مالياتها با هم مقايسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالياتها(T) بزرگتر باشد. شاهد كسري بودجه هستيم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو مي شويم و اگر اين دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستيم. دقت كنيد اكثر دولتها داراي كسري بودجه هستند در برخي از كشورها كسري بودجه به 30 الي 40 سال مي رسد در واقع كسري بودجه آنها مضمن است حال كه كسري بودجه به صورت مضمن شد براي رفع آن چه كارهايي بايد انجا …

  تحقیق قاعده احسان در قراردادها – 26 ص وورد


  تحقیق قاعده احسان در قراردادها – 26 ص وورد تحقیق قاعده احسان در قراردادها – 26 ص وورد تحقیق قاعده احسان در قراردادها – 26 ص وورد تحقیق قاعده احسان در قراردادها – 26 ص وورد قاعده احسان در قراردادها ممکن است با قصد تبرع اشتباه شود ولی از آنجایی که حسن نیت یک نهاد فرانسوی است و مشابه آن در فقه قاعده احسان می باشد در این فصل به بررسی و تحلیل احسان در قراردادها می پردازیم. مبحث اول: قرارداد در این مبحث به بررسی مفهوم قرارداد و مفاهیم مشابه آن پرداخته می شود تا تمایز آن از سایر مفاهیم مشخص شود.     گفتار اول: عقد ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می دارد: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر توافق بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد.» عقد یک واژه عربی است و از لحاظ اشتقاق مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می رود[1]و در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حلّّ است.[2] اما در اصطلاح حقوقی گفته شده است: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی ا …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر