مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد ساختمان دستگاه گوارش قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴     محتویات  عصب دهی دستگاه گوارش مواد تنظیم کننده دستگاه گوارش GITحرکت حرکت معده حرکت روده حرکت روده بزرگ تشکیل بزاق  ترشح شیره  پانکراس و . . .       قسمتی ار پاورپوینت مواد تنظیم کننده دستگاه گوارش •هرمونها :  سلولهای اندوکراین مخاط، رهایش آنها به داخل گردش خون پورت انجام میشود، سپس وارد گردش خون  عمومی می شوند، • üگاسترین : ۱۷ اسید آمینه ،۴ اسید آمینه انتهایی  تمام فعالیت آنرا برعهده دارد ترشح H + توسط سلولهای پاریتال را افزایش میدهد، تحریک رشد مخاط معده، (تومور ترشح کننده گاسترین ) ،   محرک ترشح گاسترین : مواد غذایی ، پپتید های کوچک و اسید آمینه مثل فنیل آلانین و تریپتوفان اتساع معده تحریک واگ توسط GRP کلسیم و اپی نفرین            سندرم زولیخر-اولیسون: افزایش گاسترین از تومور ترشح کننده آن •CCK : 33 اسید امینه، فعلیت مربوطه ان …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد ساختمان دستگاه گوارش قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴     محتویات  عصب دهی دستگاه گوارش مواد تنظیم کننده دستگاه گوارش GITحرکت حرکت معده حرکت روده حرکت روده بزرگ تشکیل بزاق  ترشح شیره  پانکراس و . . .       قسمتی ار پاورپوینت مواد تنظیم کننده دستگاه گوارش •هرمونها :  سلولهای اندوکراین مخاط، رهایش آنها به داخل گردش خون پورت انجام میشود، سپس وارد گردش خون  عمومی می شوند، • üگاسترین : ۱۷ اسید آمینه ،۴ اسید آمینه انتهایی  تمام فعالیت آنرا برعهده دارد ترشح H + توسط سلولهای پاریتال را افزایش میدهد، تحریک رشد مخاط معده، (تومور ترشح کننده گاسترین ) ،   محرک ترشح گاسترین : مواد غذایی ، پپتید های کوچک و اسید آمینه مثل فنیل آلانین و تریپتوفان اتساع معده تحریک واگ توسط GRP کلسیم و اپی نفرین            سندرم زولیخر-اولیسون: افزایش گاسترین از تومور ترشح کننده آن •CCK : 33 اسید امینه، فعلیت مربوطه ان …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۶       محتویات WHO ادارات منطقه ای سازمان بهداشت جهانی MDG هدف اول: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط هدف دوم: ایجاد شرایط تحصیل ابتدایی برای همه کودکان جهان هدف سوم: برقراری تساوی حقوق زنان و مردان و افزایش اختیار زنان هدف چهارم: کاستن مرگ و میر کودکان هدف پنجم: بهبود سلامت مادران هدف ششم: مبارزه با اچ آی وی و مالاریا هدف هفتم: تضمین بقای محیط زیستی         قسمتی از پاورپوینت WHO nسازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۵ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی خود را تصویب  و از ۷ آوریل ۱۹۴۸ که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. nسازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقای سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد. n193 کشور عضو این سازمان هستند . nبیش از ۸۰۰۰ کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در ۱۴۷ دفتر نمایندگی ، شش دفتر منطقه ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۶       محتویات WHO ادارات منطقه ای سازمان بهداشت جهانی MDG هدف اول: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط هدف دوم: ایجاد شرایط تحصیل ابتدایی برای همه کودکان جهان هدف سوم: برقراری تساوی حقوق زنان و مردان و افزایش اختیار زنان هدف چهارم: کاستن مرگ و میر کودکان هدف پنجم: بهبود سلامت مادران هدف ششم: مبارزه با اچ آی وی و مالاریا هدف هفتم: تضمین بقای محیط زیستی         قسمتی از پاورپوینت WHO nسازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۵ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی خود را تصویب  و از ۷ آوریل ۱۹۴۸ که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. nسازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقای سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد. n193 کشور عضو این سازمان هستند . nبیش از ۸۰۰۰ کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در ۱۴۷ دفتر نمایندگی ، شش دفتر منطقه ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۶       محتویات WHO ادارات منطقه ای سازمان بهداشت جهانی MDG هدف اول: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط هدف دوم: ایجاد شرایط تحصیل ابتدایی برای همه کودکان جهان هدف سوم: برقراری تساوی حقوق زنان و مردان و افزایش اختیار زنان هدف چهارم: کاستن مرگ و میر کودکان هدف پنجم: بهبود سلامت مادران هدف ششم: مبارزه با اچ آی وی و مالاریا هدف هفتم: تضمین بقای محیط زیستی         قسمتی از پاورپوینت WHO nسازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۵ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی خود را تصویب  و از ۷ آوریل ۱۹۴۸ که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. nسازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقای سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد. n193 کشور عضو این سازمان هستند . nبیش از ۸۰۰۰ کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در ۱۴۷ دفتر نمایندگی ، شش دفتر منطقه ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. …

  مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۶       محتویات WHO ادارات منطقه ای سازمان بهداشت جهانی MDG هدف اول: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط هدف دوم: ایجاد شرایط تحصیل ابتدایی برای همه کودکان جهان هدف سوم: برقراری تساوی حقوق زنان و مردان و افزایش اختیار زنان هدف چهارم: کاستن مرگ و میر کودکان هدف پنجم: بهبود سلامت مادران هدف ششم: مبارزه با اچ آی وی و مالاریا هدف هفتم: تضمین بقای محیط زیستی         قسمتی از پاورپوینت WHO nسازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۵ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی خود را تصویب  و از ۷ آوریل ۱۹۴۸ که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. nسازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقای سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد. n193 کشور عضو این سازمان هستند . nبیش از ۸۰۰۰ کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در ۱۴۷ دفتر نمایندگی ، شش دفتر منطقه ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. …

  پاورپوینت شکستگی لگن ران تراکشن استخوانی سندروم تونل کارپال ۷۰اسلاید چکیده محتوای فابل: جدی و خطرناک هستند زیرا ۲/۳ این موارد با آسیب های عمده و متعدد همراه است .   علایم عبارتند از اکیموز ، حساسیت روی سمفیز پوبیس – ساکروم و کوکسیس ، تورم موضعی ، احساس کرختی در ناحیه پوبیس و قسمت فوقانی ران ، ناتوانی تحمل وزن   خونریزی و شوک دو عارضه جدی و خطرناک هستند. میزان مرگ و میر بعلت عوارض همراه بالا می باشد.     شایع ترین شکستگی زیر زانو: شکستگی درشت نی و نازک نی ( احتمال آسیب عصب پرونئال)     تعویض کامل مفصل لگن   •موارد استفاده: آرتریت- شکستگی گردن فمور- CDH •پروتز لگن شامل توپک کروی و حفره استابولار پلاستیکی است.   •تعیین نوع پروتز بر اساس سطح فعالیت و ساختمان اسکلتی انتخاب می شود.   شکستگی   •شکستگی پایدار لگن به واسطه استخوان هیپ به سرعت التیام می یابد.   •شکستگی دنبالچه –> مشکل در نشستن و اجابت مزاج •شکستگی استابولوم –> در حوادث رانندگی ناشی از برخورد استخوان فمور با داش …

  مجموعه تعدادی از مقالات تاثیر گیاهان دارویی در دروان ناباروری مردان و نازایی زنانتعدادی از مقالات: تاثیر گیاهان دارویی بر نازایی مردانبررسی اثر پنیرک (malva sylvestris) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنزبررسی اثرات تراتوژنیک مواد موثره در عصاره آبی گیاه عروسک پشت پرده( physalis alkekengi) بر رشد و نمو جنین بهبود پارامتر های فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی topalaf در افراد دچار نقص در قدرت باروریمروری بر گیاهان دارویی با خاصیت باروری و ضد باروری در مردانمروری سیستماتیک بر فراورده های دارویی گیاهی جهت درمان علایم منوپوز… قابل اجرا در موبایل و کامپیوتر …

  پاورپوینت بهداشت مسکن ۱۷اسلاید چکیده محتوای فابل: مسکن سالم وبهداشتی: .۱ تأمین احتیاجات اساسی جسمی و روانی .۲جلوگیری از بروز انتقال بیماریهای واگیر .۳ جلوگیری از سوانح و حوادث     House Health •1- معیارها •2-انتخاب محل •3-تامین حرارت و رطوبت •4- روشنایی •5- سطح مسکن •6- آب آشامیدنی •7- روش های تامین گرما •8- مسکن و سلامت •9- پیشگیری از حوادث در منزل   معیارها توسط کمیته کارشناسی W.H.O:   •1- تأمین حفاظت جسمی و سر پناه برای انسان • 2- جای مناسب برای کارهای آشپزی، غذاخوری، شستشو و دفع • 3- جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیردار • 4- حفاظت در برابر خطر، مواجه به سر و صدا و آلودگی • 5- مسائل ایمنی در سیستم سیم کشی و موانع آتش سوزی •6- فضای کافی • 7- نور کافی،     انتخاب محل ساختمان:   …

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر