مشاهده فهرست

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید vربع و ثلث عددی را جمع کرده ایم، عدد ۱۴ به دست آمده است. آن عدد را بیابید. پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید …

  پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید


  پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید قاعده: به دو سطح بالا و پایین منشور قاعده می گوییم . وجه جانبی : به سطوح اطراف یک منشور وجه های جانبی می گوییم . پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید   پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید سوختن یا ساختن              نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تامین انرژی الکتریکی ، حمل و نقل و … می شود . فقط       آن صرف ساختن فرآورده های سودمند و تازه می شود پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید   مندلیف : پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید   شیمیدان روسی ده ها سال پیش هشدار داد که سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که آشپزخانه را با سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس روشن نگه داریم پاورپوینت فصل 3 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – 9 اسلاید & …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید در شکل زیر       نیمساز زاویه      است آیا مثلث             متساوی الساقین است؟ پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 6 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید عبارت های جبری : الگوهای عددی : پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید   با توجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید ابتدا شکل پنجم را رسم و سپس جدول را کامل کنید و درنهایت شکل n ام را پیش بینی کنید : پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم الگویابی – 5 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم مقدار عددی یک عبارت جبری – 5 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید مقدار عددی یک عبارت جبری  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید در یک عبارت جبری اگر به جای متغیر یا متغیرهای آن عددهای داده شده را قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت جبری به دست می‌آید. ( به ترتیب انجام عملیات ریاضی دقت کنید.)  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم – 5 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید مثال : حجم استوانه ای به شعاع 5 سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر را به دست بیاورید . پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید   پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید متوازی الاضلاع چهارضلعی ای که ضلع های روبرو دو به دو باهم موازی اند، متوازی الاضلاع نام دارد. ·در هر متوازی الاضلاع اضلاع روبرو برابرند. ·در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو برابرند. ·در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل اند. ·در هر متوازی الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می کنند. ·مرکز تقارن هر متوازی الاضلاع محل تقاطع قطرهاست. ·متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد. پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها – 7 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید سوال: پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید   مثلث بودن یانبودن سه عدد زیر را بررسی کنید آیا مثلث های قائم الزاویه هستند؟ الف)3و 5 و12 ب)3و4و5 ج)8و12و5 د)9و8و10 پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – 13 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید 5- تعداد الكترون با پروتون مساوي است.پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید ٦- تعداد نوترون با پروتون مساوي و يا از آن بيشتر است ، ( تعداد نوترون از پروتون كمتر نيست) ٧- عدد اتمي: تعداد پروتون هاي درون هسته اتم كه با نماد ( Z ) نشان داده مي شود. ٨- عدد جرمي : مجموع تعداد پروتون و نوترون هاي يك اتم كه با نماد ( A )  نشان داده مي شود. مثلا: وقتي مي گوييم عدد اتمي آلومينيوم ١٣ و عدد جرمي آن ٢٧ است به صورت.      نشان داده مي شود و به اين معني است كه: ١٣ پروتون ، ١٣ الكترون ، ١٤ نوترون دارد.پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید پاورپوینت فصل 3 علوم هشتم اتم – 22 اسلاید …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر