مشاهده فهرست

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید جمله جبری   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید   هریک از عبارت های بالا را یک جمله جبری می نامیم. هر جمله جبری از دو قسمت تشکیل می شود: 1-ضریب ( قسمت عددی) 2-متغیر ( قسمت حرفی: نمادی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص )   پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم عبارت های جبری – 13 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت – 5 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید شکل های هم نهشت : اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی ( تقارن ، دوران ، انتقال ) طوری بر شکل دیگر منطبق کنیم که کامل یکدیگر بپوشانند ، می توانیم بگوییم که این دو شکل با یکدیگر هم نهشت اند . هم نهشت بودن دو شکل با علامت          نشان می دهیم . مثلا هم نهشتی دو مثلث  ABC و KMN را به صورت زیر می نویسیم . پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید اگر به جای دو خط موازی، سه یا چهار یا چند خط موازی باشند و خط موربی آن ها را قطع کند باز هم زاویه های تند تشکیل شده با هم و زاویه های باز به وجود آمده با هم مساوی اند و همین طور هر زاویه یتند و باز مکمل هستند. پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم توازی و تعامد – 8 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی- 24 اسلاید


  پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید نتایج افزایش بیش از اندازه ی کربن دی اکسید هواکره 1- افزایش دمای هواکره 2- ذوب شدن یخ های قطبی و بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها 3- ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل های سال (باز شدن زود هنگام شکوفه ی درختان در زمستان) 4- انقراض برخی از گونه های جانوری پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید   پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل 9 علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل – 12 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم . مساحت جانبی یک منشور از رابطه زیر به دست می آید . ارتفاع    محیط قاعده = مساحت جانبی منشور h        قاعده p = جانبی s a    a    4=مساحت جانبی مکعب به ضلع a = مساحت جانبی استوانه به شعاع قاعده r و ارتفاع hپاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید …

  پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید


  پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید گیاهانی که آوند ندارند : خزه ها پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید   پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید   خزه ها به دلیل نداشتن آوند ، برگ ، ریشه و ساقه ی حقیقی در پیکر خود خیلی بزرگ نمی شوند ، ارتفاع کمی دارند و باید در مناطق مرطوب زندگی کنند . با تولید هاگ در هاگدان هایی که در رأس خزه قرار دارند ، تولید مثل می کنند و هاگ ها باید در محیط مرطوب قرار گیرند تا رشد کنند و گیاه جدید را به وجود آورند. خزه ها علاوه بر تولید هاگ ، به روش جنسی و قطعه قطعه شدن نیز تولید مثل می کنند . پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید   پاورپوینت فصل 13 علوم نهم دنیای گیاهان – 19 اسلاید   در خزه ها به دلیل نداشتن آوند انتقال مواد از طریق انتشار ( سلول به سلول) صورت نمی گیرد . پیکر خزه از ریشه ست . بخش ها ی ساقه مانند ، بخش های ب …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید نکته : حجم استوانه ی حاصل ا ز چسباندن عرض های روی هم همواره بیشتر از حجم استوانه حاصل از چسباندن طول ها روی هم است . پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید   پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هفتم حجم و سطح – 9 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید


  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید vربع و ثلث عددی را جمع کرده ایم، عدد ۱۴ به دست آمده است. آن عدد را بیابید. پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هفتم معادله – 12 اسلاید …

  پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید


  پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید قاعده: به دو سطح بالا و پایین منشور قاعده می گوییم . وجه جانبی : به سطوح اطراف یک منشور وجه های جانبی می گوییم . پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید   پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – 11 اسلاید   …

  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید


  پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید در مثلث قائم الزاویه یکی از زاویه ها (زاویه ی قائمه) همواره برابر است و حالت ها هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه به صورت زیر است:   برابری وترها و یک ضلع زاویه ی قائمه   برابری وترها و یک زاویه ی تندپاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید پاورپوینت فصل 6 ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – 4 اسلاید …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر