مشاهده فهرست

  تحقیق آماده مديريت آموزشگاه – 60 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش تعریف سازمان: یک پدیده اجتماعی است از جمع عده ای افراد که توانایی همکاری داشته و با ایجاد نظر بسط گوناگونی برای نیل به هدف مشترکی کوشش می نمایند. تشکیل می شود آنچه در سازمان ها به صورت یکسان (مشابه وجود دارد اصل نیاز تقسیم کار و در نتیجه هماهنگی و همکاری است برای وصول به هدف که در حقیقت به منظور نیازهای معینی تعیین گردیده است. بدیهی است پیدایش سازمان ها و ایجاد عمومی آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند. تعریف مدیریت: یعنی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران است یا هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف. تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش   تحقیق آماده مديريت آموزشگاه  – 60 ص وورد قابل ویرایش   تعریف مدیریت آ …

  تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديريت دانش – 12 ص وورد قابل ویرایش مقدمه: مديريت دانش، راهكار‌ها و فرآيندهايي براي ايجاد، تعيين، تصرف، سازمان دهي و ادارة مهارت‌هاي حياتي ، اطلاعات ودانش سازمان و متضمن توانمندي افراد در مسير تحقق اهداف سازمان است، نشأت گرفتن دانش از افكار افراد، ضرورت اعتماد متقابل براي تسهيم دانش، تكيه بر فن آوري به منظور توسعه رفتارهاي جديد دانش، گتسرش و تسهيم دانش از طريق تشويق و پاداش، در حكم اصول مديريت دانش مورد تاكيد صاحبان نظرات قرار گرفته است. از سوي ديگر، مديريت مدرسه محور به مثابه يك راهكار محوري در نظام آموزش و پرورش بر اصولي مبتني است كه استقرار و پاي بند بر آن زمينه‌هاي اعمال مديريت دانش موثر را فراهم مي‌آورد. اين اصول عبارت اند از: مهارت آموزي و توانا سازي عوامل فعال در مدرسه، نبود تمركز، تفويض اختيار، مديريت مشاركتي با تكيه بر گروه‌ها و انجمن‌هاي تص …

  تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 ص وورد قابل ویرایش در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حكومت عرف و رويه قضايي در حقوق اين كشور، مقررات موضوعه زيادي در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصويب رسيده است. بر خلاف حقوق ايران نفقه كودك در حقوق انگلستان امتيازاتي بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله اين امتيازات مي‌توان به دخالت نهادهاي حمايتگر اداري در بررسي و وصول نفقه كودك و اعطاي وصف كيفري به عمل والدين ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نيز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دريافت نفقه براي زوجه نيست و زوجيني كه بدون انعقاد عقد نكاح زندگي مشترك دارند، همانند زوجين ا …

  تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محاربه در فقه اسلام – 19 ص وورد قابل ویرایش 1-1) معناي لغوي محاربه 2-1) محاربه در قرآن كريم 3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت   1 معناي لغوي محاربه در ادبيات عرب محاربه مصدر باب مفاعَلَه که ماضي آن “حارَبَ” از ريشه ثلاثي مجرد حرب است. و معناى لغوى آن نقيض «سلم» يعنى آشتى است : ” حرب الرجل اي سلبه المال و ترکه بلا شي”.[1] بنابراين، واژه مزبور از نوعى مقاتله (كار زار) گرفته شده كه در آن از ابزار قدرت و زور استفاده مى شود. براساس اين تعريف بين محاربه به معناى مقاتله، و منازعه به معناى خصومت و عداوت تفاوت قائل مى شويم.زبيدى در تاج العروس گويد:حرب در برابر سلم است و اين دو واژه نقيض يكديگرند. از اين رو به «قتال»، «حرب» گفته مى شود. [2] قاموس قرآن نيز “حرب” را ب …

  تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش مقاومت هاي صورت گرفته در برابرسياست هاي رضاشاه عمدتاً توسط دو گروه بوده است   يكي روحانيون و علماء و ديگري ايلات و عشاير .   1-7) تأسيس جمهوري   رضاخان درصدد انقراض قاجاريه ودر دست گرفتن كامل قدرت بود.براي اين هدف از   شعار جمهوري  بهره گرفت . شايد بزرگترين منبع الهام وي ، آتاتورك در تركيه  بود . از   اواخر دي ماه 1302|1924 روزنامه هاي هوادار رضاخان نشر مقاله در مورد  ضرورت   تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مقاومت در برابر سياستهاي نوسازي در ايران – 15 ص وورد قابل ویرایش تغيير پادشاهي …

  تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت – 7 ص وورد قابل ویرایش آغاز زندگي وجواني محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجري شمسي در تهران، در يک خانواده اشرافي بدنيا آمد. پدرش ميرزا هدايت‌الله معروف به «وزير دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصري و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و نوه عباس ميرزا وليعهد قاجار و نايب‌السلطنه ايران بود. هنگام مرگ ميرزا هدايت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسي محمد ده ساله بود، و ناصرالدين شاه علاوه بر اعطاي شغل و لقب ميرزا هدايت‌الله به پسر ارشد او ميرزا حسين خان، محمد را «مصدق‌السلطنه» ناميد. محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصيلات مقدماتي در تبريز به تهران آمد، به مستوفي‌گري خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و ع …

  تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مديران و خلاقيت – 16 ص وورد قابل ویرایش «نقش مديران در خلاقيت و نوآوري در آموزشگاهها» در جهان شتابان و پيچيده امروز تحولات و رخدادها آنچنان سريع و گسترده است كه مديريت حاكم بر آن را هر روز با مسائل و موضوعات فرهنگي، اجتماعي … كه از تازگي و پيچيدگي خاص برخوردار است مواجه مي‌سازد در چنين عصري مديريت سنتي آمرانه كه در حل مسائل به رهيافت‌هاي گذشته، مي‌پردازد. مسلماً پاسخگوي بحران مسائل امروز و فردا نخواهد بود. مديريت در آموزش و پرورش بدليل تغييرات عوامل تشكيل دهنده آن (محتواي كتاب، دانش آموز…) از يك سو تربيت انسانهاي معمولي به شخصيت‌هاي مولد و خلاق از سوي ديگر از جايگاه ويژه اي برخوردار است. مدير اموزشي مبتكر و نو آفرين مي‌تواند فضاي مدرسه را به فضاي بالنده روح، روح افزا، و صميمي‌مبدل سازد. يافته‌هاي پژوهشي بيانگر آن …

  طرح تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل کوپمن و رتبه بندی آنها بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: شرکت گاز استان تهران )


   دانلود  پروپوزال  رشته   مدیریت دولتی با عنوان ، بررسی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل کوپمن و رتبه بندی آنها بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: شرکت گاز استان تهران ) بخشی ازطرح تحقیق: بیان مسئله در مدیریت مدرن، منابع انسانی در هر سازمانی به عنوان اصلی ­ترین عامل و هسته تصمیم گیری، برنامه ­ریزی و پیاده سازی برنامه ­های مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف سازمانی در نظر گرفته می­­شوند. از این رو تمرکز تلاش­­ها بر روی توسعه کیفی و کمی توانمدی­های این سرمایه­های مهم سازمانی از ضروریات هر سازمان در مسیر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می­باشد (حقیقتیان و عزتی، 2015). این امر به معنای استفاده مؤثر و کارآمد از منابع انسانی در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی بوده که در دیدگاه مدیریتی مفهوم بهره وری را به ذهن متبادر می­سازد. به واقع در این دیدگاه، بهره وري ميزان موفقيت سيستم در استفاده از منابع براي كسب اهداف را بيان نموده و دربردارنده هر دو مفهوم اثربخشی و کارایی …

  مقاله تخصصی زیر ساخت ها در مدیریت استراتژیک


  دانلود مقاله ترجمه شده(رشته مدیریت ) Constructs in Strategic Management   با عنوان ، زیر ساخت در مدیریت استراتژیک     بخشی از متن : چکیده سنجش ساختار  بنای پژوهش در هر منطقه است. بدلیل فقدان اطلاعات در مورد  شیوه های سنجش در داخل و در سراسر مطالعات، تلفیق تحقیقات و توسعه دستورالعمل های هنجاری برای مدیران بسیار دشوار شده است  . هدف این ویژگی موضوع ، پیشبرد  شیوه های سنجش توسط دانشمندان مدیریت استراتژیک است. از ویژگی های موضوع می توان از وجود  شش مقاله با  آرایش متفاوتی  از چشم اندازها نام برد.. ما  مفاهیم  مدیریت استراتژیک و سنجش، بررسی چگونگی پرداختن مقالات مربوطه حول موضوع به مسائل مهم و استنتاج از مشاوره در مورد این موضوع را برای نویسندگان و منتقدان مورد بحث قرار میدهیم….   توضیحات فایل: -این فایل با فرمت  WORD( قابل ویرایش ) ارائه شده است. -تعداد صفحات فایل :25 -قابل ارائه بعنوان تحقیق کلاسی     …

  تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش


  تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي – 11 ص وورد قابل ویرایش خواهر خواندگي مدرسه اي راديو، خبري را پخش مي‌كرد كه از خواهر خواندگي شهرهاي اصفهان و ونيز خبر مي‌داد. گوينده مي‌گفت، طبق توافقي كه بين مسئولان مديريت شهري دو شهر به عمل آمده است اين دو، در توسعه ي فعاليت‌هاي فرهنگي، از تجربه‌هاي يكديگر استفاده خواهند كرد و برنامه‌هاي مشترك و حتي مشابهي در هر دو اجرا خواهند شد.چندي پيش، خبر خواهر خواندگي تهران و پكن، و نيز تبريز و باكو را هم شنيده بوديم. آقاي غلامرضا پور، معاون آموزشي منطقه كه در مسير منزل به اداره، به راديو گوش مي‌داد، با شنيدن اين خبر به فكر فرو رفت و با خود گفت: آيا مي‌توان اين طرح را بين مدرسه‌ها هم اجرا كرد؟ و بعد انديشيد: «در مباحث …

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر