۱۴۸صفحهword چکیده هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بود که به شکل میدانی صورت گرفت. با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۱۷ نفر تعیین شد که  به صورت خوشه ای، طبقه ای و تصادفی نمونه گیری به عمل آمد و پرسشنامه های مشتری مداری، رضایت مندی و وفاداری در بین آنها توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی، و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (K-S) به منظور تشخیص نرمال بودن داده­ ها استفاده شده است. با توجه به نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرها در تحقیق استفاده گردید. همچنین برای پیش بینی متغیرهای ملاک براساس متغیر پیش بین، از رگرسیون خطی ساده استفاده شد. داده‌ها پس از گردآوری در محیط SPSS در سطح معنی داری ( ۰۵/۰ ≥ p) پردازش شدند. یافته ها نشان داد بین مشتری مداری با رضایت مندی مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط معناداری وجود دارد …

ارسال دیدگاه

فروشگاه فایل
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فایلدون محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر